Αφοσίωση στην Ποιότητα

 

 

Μερικές από τις αξίες που μας κάνουν να ξεχωρίζουμε είναι:

 • Η αφοσίωση μας στην επιστήμη της γεωπονίας και ειδικότερα στον τομέα της γεωργικής μυκητολογίας.
 • Η αδιαπραγμάτευτη ποιότητα των προϊόντων μας.
 • Το υπέροχο προσωπικό μας που εργάζεται με κέφι για την καθημερινή παραγωγή μανιταριών σε μια εργασία με υψηλές απαιτήσεις.
 • Το κέφι, το μεράκι και η αγάπη για το αντικείμενό μας και γενικά όλες μας οι ενέργειες.

Οι επιμέρους αντικειμενικοί σκοποί ποιότητας της εταιρείας μας είναι:

 • Η συνεχής ανάπτυξη και βελτίωση των επιχειρηματικών μας επιδόσεων.
 • Η μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών μας.
 • Η έρευνα και η παραγωγή γνώσης στα μανιτάρια σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα.
 • Η προσφορά στον τελικό καταναλωτή προϊόντων με υψηλή γαστρονομική αλλά και βιοενεργή - λειτουργική αξία.
 • Η διαρκής ανάπτυξη και επιμόρφωση των στελεχών μας και των παραγωγών - συνεργατών μας.

 

 

Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων

 

Η ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΔΙΡΦΥΣ ΙΚΕ, πιστεύει πως η επιτυχία της Εταιρείας εξαρτάται από την παροχή ασφαλών προϊόντων  που ικανοποιούν, τις προσδοκίες πελατών και καταναλωτών. 

Κύριο μέληµα μας είναι η διατήρηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών μέσα από την ανάπτυξη και την εφαρμογή των συστημάτων μας, των προτύπων μας και των πρακτικών μας διαχείρισης ασφάλειας ποιότητας.  

Η εταιρία μας έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη και την τήρηση του διεθνές συστήματος ISO 22000:2005, ISO9001, GLOBAL G.A.P. , των αρχών HACCP και USFDA, καθώς και πιστοποίηση ΒΙΟ σε πολλά από τα προϊόντα μας.. Βασική μας προτεραιότητα είναι να αναγνωρίζουμε, να αξιολογούμε και να ελέγχουμε τους μικροβιολογικούς, χημικούς και φυσικούς κινδύνους που μπορούν να επηρεάσουν τα παραγώμενα προϊόντα μας.

Το εκπαιδευμένο προσωπικό μας, με τους συνεχείς ελέγχους, επιτυγχάνει αποτελεσματική εφαρμογή, διαχείριση, επίβλεψη και παρεμπόδιση της επικινδυνότητας που μπορεί να προκύψει κατά τη διαδικασία παραγωγής, συσκευασίας και αποθήκευσης των προϊόντων, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλεια καθώς και την υψηλή ποιότητα τους.

Οι αρχές μας σε ότι αφορά τη δέσμευση για την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων είναι:

 • Καταλληλότητα κτιριακών εγκαταστάσεων με επαρκή φωτισμό και αερισμό, αποθηκευτικών χώρων καθώς και έλεγχο κατά τη μεταφορά, παραλαβή και αποθήκευση των προϊόντων μας.
 • Σύγχρονος εξοπλισμός ο οποίος συντηρείται συνεχώς.
 • Συνεχείς εκπαίδευση του προσωπικού για θέματα που άπτονται της ασφάλειας των τροφίμων.
 • Εκπλήρωση όλων των νομικών απαιτήσεων, προτύπων ασφάλειας τροφίμων.
 • Εφαρμογή και υλοποίηση αποτελεσματικού συστημάτος ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπα ISO 22000:2005 σε κάθε δραστηριότητα της Εταιρείας.
 • Θέσπιση ετήσιων στόχων ποιότητας, για όλες τις δραστηριότητές της ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΔΙΡΦΥΣ ΙΚΕ, ώστε να εξασφαλίζεται διαρκής βελτίωση και να μπορεί να πραγματοποιηθεί σύγκριση της εταιρικής απόδοσης.
 • Διασφάλιση ότι οι προμηθευτές της εταιρείας μας αισθάνονται την ίδια δέσμευση για την ποιότητα και παρακολουθούν τα υλικά που μας παρέχουν.

Γνωστοποιούμε θέματα στρατηγικής και ασφάλειας τροφίμων στους συνεργάτες μας, στους καταναλωτές μας, στους πελάτες μας και σε όλα τα ενδιαφερόμενα µέλη, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν ή επηρεάζονται από το συστήματα ασφάλειας τροφίμων της εταιρείας μας.

Η ασφάλεια των προϊόντων μας είναι ευθύνη όλων των εργαζομένων μας.

Μπορείτε να δείτε τα πιστοποιητικά μας